Zamknij
REKLAMA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

12:00, 28.09.2020 | R.L.
Skomentuj
REKLAMA

Składanie wniosków na pomoc żywnościową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym możliwe jest składanie wniosków na pomoc żywnościową. W sprawie złożenia wniosku należy się skontaktować z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 58 588 24 36 lub przybyć bezpośrednio do GOPS przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach. Daty  dostaw artykułów spożywczych nie są jeszcze znane.

Objaśnienie dla osób chcących ubiegać się o pomoc żywnościową.Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinieZa dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do dochodu wlicza się m.in.: - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, - wynagrodzenie za pracę dorywczą, - świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, - renty, - emerytury,- alimenty, - odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,- zasiłki dla bezrobotnych, - dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, - dochody z gospodarstwa rolnego, - świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),- dodatek mieszkaniowy,- dodatek energetyczny.Do dochodu nie wlicza się: -  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  - zasiłku celowego,  - pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),- wartości świadczenia w naturze,  - świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, - świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), - dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

(R.L.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz